Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 17 2014

ScentOfCinnamon
21:43
2710 a5a0
Reposted fromnajmilej najmilej viacoffeegrinder coffeegrinder
ScentOfCinnamon
21:43
ScentOfCinnamon
21:43
ScentOfCinnamon
21:43
Psychiatra irytuje się, że na tak częste pytanie otoczenia "dlaczego on zachorował?" nie może dać określonej, jednoznacznej odpowiedzi. (...) Zdaje sobie bowiem sprawę, że jedną z przyczyn załamania chorego jest właśnie sam pytający. Zła atmosfera emocjonalna domu rodzinnego, szkoły, pracy, własnej rodziny jest jedną z ważnych przyczyn prowadzących do ciężkich nieraz zaburzeń psychicznych. Do psychiatry nie zawsze trafia najbardziej chory członek danej grupy społecznej, przeważnie trafia najsłabszy. Chory jest często sygnałem, że całe jego najbliższe społeczne otoczenie jest chore, wewnętrznie skrzywione, wypaczone, że atmosfera grupy jest nie do zniesienia.
A. Kępiński, Poznanie chorego
Reposted fromcoffeegrinder coffeegrinder
ScentOfCinnamon
21:42
2887 8be3 500
Warszawa, ul. Międzynarodowa 56
Reposted fromskrzacik skrzacik viacoffeegrinder coffeegrinder
ScentOfCinnamon
21:42
0941 6fc5
Świetlicki.
ScentOfCinnamon
21:42
ScentOfCinnamon
21:42
6746 412b
kubek pełen malinowego kisielu specjalnie na Twoją zupę.
ScentOfCinnamon
21:41
1853 83c9
winter.
Reposted fromtenderoni tenderoni viacoffeegrinder coffeegrinder
ScentOfCinnamon
21:41
7948 57be
Reposted fromzniknac zniknac viacoffeegrinder coffeegrinder
ScentOfCinnamon
21:40
ScentOfCinnamon
21:39
4937 b3e6
Reposted fromCarbonMonoxide CarbonMonoxide viamizuka mizuka
ScentOfCinnamon
21:39
8094 80e0
Reposted frommcbiel mcbiel viamizuka mizuka
ScentOfCinnamon
21:39
8323 8373
Reposted fromwzruszenia wzruszenia viamizuka mizuka
21:38
8398 29cf
Reposted fromkimik kimik viamizuka mizuka
21:38
8218 114f

georgianadesign:

Townhouse apartment, NYC. FJ Interior Design.

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viamizuka mizuka
21:38
3705 d447 500

lensblr-network:

Trinity College Dublin

by Ciera Jones  (cierajonesphotography.tumblr.com)

Presented as part of our series Lensblr: Refocused

Reposted fromDigitalEarth DigitalEarth viamizuka mizuka
ScentOfCinnamon
21:32
2334 9225
...
Reposted fromPICCHU PICCHU viamizuka mizuka
ScentOfCinnamon
21:31
21:31
3112 7091
Reposted fromjustadream justadream viamizuka mizuka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl